Kako da prodajete

Kako da se registrujete kao partner na Sellex.rs?

Prijavu za registrovanje Vaše frme kao partnera za prodaju na Sellex-u možete da popunite ovde.

Kako da počnete sa radom Upravljenje agentima Upravljenje artiklima Kako da upravljate unetim artiklima

Kako da počnete sa radom

Nakon što ste primili parametre za pristup, možete da se prijavite na Sellex.rs izborom opcije Prijava za partnere / Login u padajućem meniju Partneri / Prodaja:

Zatim unesite podatke za pristup koje ste dobili elektronskom poštom.

Po uspešnom prijavljivanju otvoriće se kontrolna tabla sa menijima za administraciju vašeg naloga, za unos artikala, agenata i pregledanje izveštaja.

Za pregled i izmenu unetih podataka Vaše firme izaberite opciju  Izmena.

U desnom uglu na vrhu se nalazi dva linke Hide i Show

Izaberite Show da biste videli i menjali opšte podatke o Vašoj firmi: adresa firme, kontakt osobe, broj računa i drugi. Ove podatke treba da ažurirate redovno - kad god imate neke promene. Jedini podatak koji je nepromenljiv je Partner ID – identifikacioni broj dodeljen Vašoj firmi.

U nastavku strane za administraciju korisničkog naloga se nalaze podaci o pretplati, zakupljenim kategorijama i svim uslugama na koje ste pretplaćeni, kao i o agentima koji odgovaraju na pozive vezane za određene kategorije artikala.

Za dodavanje logotipa firme pokrenite opciju ” Browse” i izaberite fajl sa logotipom. Kad je fajl izabran, pokrenite opciju “Upload”

Nakon toga će logotip Vaše firme biti postavljen.

Uz logotip je moguće postaviti i “Opis” ili “Description“ - slogan firme ili kratku reklamnu poruku koju korisnici vide prilikom pozivanja agenta. Poruka može imati maksimalno 40 karaktera. Upišite je u polje “Opis”.

Ova reklamna poruka biće stalno prisutna uz Vaš logotip, npr. na ekranima koje korisnici koriste za pozivanje agenata.

Upravljanje agentima

Šta su agenti i kako se dodaju

Agenti su vaši zaposleni, koji se javljaju na pozive posetilaca i korisnika Sellex.rs web portala. Za svaku kategoriju u kojoj hostujete artikle možete da imate po jednog agenta prodaje i jednog agenta tehničke podrše. Jedan isti agent može da se javlja i na prodajne pozive i na pozive tehničkoj podršci, s tim što za pozive tehnici agent treba da odgovori na postavljeno pitanje u vezi određenog proizvoda ili usluge i nema pravo da traži podatke o imenu korisnika, projektu i dr. Sellex Sales Call i Sellex Techni Call su oznake koje agent dobija na svom  smartfonu po kome pre javljanja vidi da li je dobio poziv kao Sales ili kao Tehnika. 

Za dodavanje agenata izaberite opciju ” Lista agenata “

a zatim opciju ” dodaj “

Na sledećoj stranici ćete uneti podatke o agentima koji će da odgovaraju na telefonske pozive.

U polje Telefon upišite broj telefona agenta u međunarodnom formatu, bez razmaka. Ako je npr. broj telefona 035 777 888 upisaćete ga kao +38135777888.

Polje  NEScom služi da administrator Sellexa upiše broj telefona iz interne numeracije Sellexa. Ovo polje je za vas zaključano i ne možete ga menjati.

U padajućem meniju  Indikator prisustva agenta izaberite Da ili Ne, u zavisnosti od toga da li će korisnici dobijati informacije o raspoloživosti agenta (raspoloživ, zauzet, nepoznato..). Uobičajeno je da svi agenti imaju ovaj indikator.

U padajućem meniju Status izaberite Aktiviran ako želite da agent odmah počne sa radom ili “Na čekanju” ako želite da ga kasnije uključite.

Na ovaj način treba definisati sve vaše agente, vodeći računa da njihov ukupan broj ne pređe broj prijavljen prilikom definisanja servisa “Call Me”, odnosno ugovoreni broj agenata.

Zbirna lista svih agenata se dobija otvaranjem kartice “Agenti”.

Pridruživanje agenata odabranim kategorijama proizvoda

Svakoj kategoriji proizvoda je potrebno pridružiti agente koji će odgovarati na pozive. Agenti mogu biti specijalizovani za neku grupu proizvoda, ili za određenu ulogu ( prodaja, tehnička podrška).

U kontrolnoj tabli otvorite opciju “ Izmena ”.

U meniju “Zakupljene kategorije“ će kategorije koje ste zakupili već biti obeležene. Potrebno je iz padajućih menija izabrati imena agenata koji će imati odgovarajuće uloge.

Pozivi na koje odgovara služba prodaje su besplatni, s druge strane pozivi službi tehničke podrške se naplaćuju, odgovarajuću cenu upišite u polje “Cena razgovora“. Cene se odnose na 1 minut razgovora. Kod svake kategorije se nudi default cena koja je uneta pri registraciji, a ona se može promeniti u svakom trenutku, zavisno od cene određene vrste tehničke podrške.

Upravljanje artiklima

Kako se dodaju artikli?

Artikli se mogu dodavati na dva načina: pojedinačno i grupno. Artikli mogu da budu Proizvodi ili Usluge.

Pojedinačno dodavanje artikala

Pojedinačno dodavanje se vrši u glavnom meniju, biranjem opcije Lista Artikala.

Na sledećoj stranici izaberite opciju Dodaj

Na kartici Opšte dodajte ime proizvoda i njegov kratak opis na srpskom jeziku,

kao i ime i opis proizvoda na engleskom jeziku:

Pri unosu teksta stoje Vam na raspolaganju standardne alatke, čije je korišćenje veoma slično kao u uobičajenim programima za obradu teksta.

Status koji automatski dobija svaki nov proizvod ( ili svaki postojeći proizvod na kojem su vršene izmene) je “zahtev za aktivaciju“. Nakon što je proizvod unet (ili menjan) administrator Sellexa ga mora odobriti, posle čega će proizvod dobiti status “aktiviran“ i pojaviće se na Sellex portalu.

Partner može privremeno ili trajno deaktivirati postojeći proizvod, izborom opcije “Deaktivirano“.

Na kartici Podaci su glavni podaci o proizvodu.

Glavna šifra je šifra proizvođača, dok je sopstvena šifra ona po kojoj se ovaj proizvod vodi u knjigovodstvu vaše firme.

Lokacija je mesto gde se proizvod fizički nalazi – ovo polje nije obavezno za popunjavanje.

Cena se može dati u dinarima, evrima ili dolarima, a valutu treba izabrati iz padajućeg menija. Sistem će po potrebi preračunati cenu iz jedne u drugu valutu, po trenutnom važećem kursu NBS.

Iz padajućih menija za Porez treba izabrati da li je porez uključen u cenu, kao i kolika je stopa poreza koja se primenjuje.

Tip proizvoda može biti Normalni, Usluga, ili Dummy. Za sve proizvode izaberite tip Normalni.

Proizvodi tipa Dummy ne služe za naručivanje, već samo za poređenje sa ostalim proizvodima, po svojim osobinama i performansama. Obično ovakve proizvode dodeljuje administrator Sellexa. Primer : proizvod koji ste ranije prodavali (a više se ne proizvodi) želite da prikažete radi poređenja sa aktuelnom ponudom i nalaženja adekvatne zamene.

U polje SEO ključna reč ( SEO = Search Engine Optimisation) sistem će sam upisati odgovarajuće ključne reči koje je izveo od imena proizvoda. Ove ključne reči se koriste pri pretrazi proizvoda. Preporučujemo da ne unosite ništa u ovo polje, i da ne menjate već postojeće informacije.

U polje Datum od kada je raspoloživ sistem će upisati datum kad je proizvod dodat. Po potrebi taj datum možete promeniti. Kada kliknete na polje sa datumom otvoriće se kalendar u kome možete izabrati odgovarajući datum.

Dimenzije proizvoda se standardno daju u centimetrima, dok se za težinu može birati između prikaza u gramima i prikaza u kilogramima.

Sortiranje se koristi za davanje prioriteta prikazivanja, kad su u pitanju slični proizvodi jednog partnera. Manji broj znači veći prioritet.

U kartici Linkovi ” treba izabrati proizvođača opreme, odnosno izabrati “Nijedno” u slučaju da proizvođača nema na spisku.

U meniju će se pojaviti spisak kategorija na koje ste pretplaćeni. Potrebno je da za svaki pojedinačni proizvod izaberete kojoj kategoriji ( ili kojim kategorijama ) pripada.

Povezani artikli su artikli koji nemaju direktne veze sa vašim artiklom, ali kupac može istovremeno da ih kupi. Naprimer , uz računar možete predložiti štampač odgovarajućeg kvaliteta i cene. Ovi proizvodi se biraju tako što u prazno polje upišete deo imena proizvoda. Sistem će vam ponuditi sve proizvode sa sličnim imenom, pa možete izabrati odgovarajući ( autokompletiranje). Naravno, taj povezani proizvod mora od ranije postojati u bazi proizvoda Sellexa.

Kod Artikala za komparaciju možete predložiti druge proizvode koji su uporedivi sa proizvodom koji nudite, biraju se na isti način, autokompletiranjem.

Dodatna oprema : ako želite da uz vaš proizvod ponudite i neki dodatni pribor, ili opremu , koji su opcioni, možete ih izabrati na sličan način.

Kartica “Atributi” sadrži spisak atributa koji se mogu dodeliti određenoj kategoriji proizvoda.

Kliknite na Dodaj atribut”.

Otvoriće se par dodatnih polja.

Atributi koji postoje u tabeli sa desne strane su dodeljeni toj kategoriji proizvoda. Atributi se razlikuju od kategorije do kategorije i tako su definisani da se proizvodi različitih proizvođača mogu lako uporediti.

Ne morate da unesete sve ponuđene atribute za vaš proizvod, ali je poželjno da ga što bolje opišete. Postupak je jednostavan. U polje sa leve strane upišite neki od atributa sa spiska na desnoj strani ekrana, naprimer Garancija.

Zatim, u polju tekst upišite opis ili vrednost tog atributa. Ovaj postupak ponavljajte dok ne unesete sve atribute koje želite.

U kartici “Opcije” postoje obavezne opcije za pojedine proizvode, npr. kupac mora izabrati boju proizvoda ili način isporuke (mora izabrati jednu od više ponuđenih opcija).

Nove opcije se dodeljuju tako što se u polje pored zelenog kružića sa plusom upiše neka od ponuđenih opcija.

Za svaku od opcija možete odlučiti da li je kupac mora obavezno izabrati ili ne:

I na kraju, po završetku unosa svih podataka za neki proizvod obavezno sačuvajte izmene tako što kliknete na Zapamti!

Grupno dodavanje artikala

Kad je potrebno uneti veću količinu artikala koriste se Excel tabele. U glavnom meniju je potrebno izabrati opciju “Lista Artikala”

Zatim treba izabrati “Template”

Dobićete fajl products.xls , sačuvajte ga.

Kada otvorite fajl videćete da su u njemu već postavljene kolone za upisivanje artikala.

Polja koja ne možete menjati su obojena, npr. ime partnera, ID partnera, ID proizvoda, itd. Sadržaj ovih polja se automatski dodeljuje.

U neka od polja ćete upisivati sadržaj, dok će vam za neka polja biti ponuđeni padajući meniji:

Pod šifrom artikla se podrazumeva proizvođačka šifra, dok se pod šifrom 2 podrazumeva interna šifra partnera. U ostale kolone se upisuju standardne vrednosti kao pri pojedinačnom unosu artikala.

Broj proizvoda koje možete uneti je ograničen onim brojem na koji ste pretplaćeni, u ovom primeru je to 80 proizvoda.

Kad završite sa upisivanjem artikala u ovaj fajl zapamtite fajl pod drugim imenom, npr. products2.xls. Da pokrenete prenos fajla u sistem kliknite na “ Izaberi File za Import” i izaberite vaš fajl sa artiklima. Moraćete da potvrdite ovu operaciju:

Slično kao kod pojedinačnog unosa artikala, potrebno je da administrator Sellexa izvrši aktivaciju vaših proizvoda da bi mogli da se pojave u web shopu.

Kako se dodaju slika proizvoda

Slike proizvoda je moguće dodavati na dva načina: pojedinačno i grupno.

Pojedinačno dodavanje se vrši u glavnom meniju, biranjem opcije “Lista Artikala”, a zatim kad se izabere određeni proizvod, treba otvoriti karticu “Podaci”.

U donjoj polovini kartice nalazi se opcija ‘’Izaberite sliku”

Treba izabrati opciju “Upload”, i zatim pronaći odgovarajuću sliku na disku svog računara

Po završenom prenosu, dobićete odgovarajuću potvrdu da je slika preneta na server:

Zatim je potrebno tu sliku povezati sa tekućim proizvodom, to ćete učiniti dvostrukim klikom na sliku proizvoda.

Posle toga će se slika proizvoda pojaviti uz opis:

Kao i kod bilo koje druge izmene artikala, i kod unosa fotografija je potrebno je da administrator Sellexa odobri unete izmene.

Kad je u pitanju grupno dodavanje slika proizvoda, potrebno je da prilikom grupnog unosa proizvoda na odgovarajući način popunite kolonu Foto 1 u Excel tabeli.

Potrebno je da u Excel tabelu upišete putanju /image/partners/ID broj partnera/ ime fajla za svaki od proizvoda čiju sliku unosite. ID broj partnera je onaj koji ste dobili pri registraciji firme. Odgovarajuće fajlove sa slikama proizvoda ćete poslati elektronskom poštom administratoru Sellexa, ili ćete izvršiti prenos (upload) slika na internet adresi koju Vam dostavi administrator Sellexa.

Preporučujemo da imena fajlova koji sadrže slike pojedinih proizvoda budu identična šiframa tih proizvoda kako bio se izbegle moguće zabune.

Kako se kreiraju dodatne kartice sa informacijama o proizvodu

Ako želite da vaši korisnici vide još neku informaciju o vašem proizvodu, koja nije predviđena standardnim prikazom proizvoda, to možete uraditi opcijom “Dodatni opisi”

Otvoriće se ekran u kojem možete kreirati dodatni opis, naprimer želite da uz laptop računar poklanjate torbicu i miša i hoćete da to posebno istaknete.

U polje sa leve strane upisaćete naslov, na srpskom i engleskom jeziku, a u sredini upisujete željeni tekst.

Ova dodatna kartica će se prikazivati ravnopravno sa ostalim karticama koje već opisuju Vaš proizvod. Jednom proizvodu je moguće dodeliti i više kartica sa dodatnim opisima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako da upravljate unetim artiklima

 

Za pregled svih Vaših artikala otvorite karticu Artikli.

Ako želite da izdvojite neku grupu artikala po imenu, ceni, ili šifri dovoljno je da u odgovarajuće polje unesete podatak i kliknete na '' Filter ''.

Za svaki pojedinačni artikal možete videti kako će biti prikazan u web shopu, ako kliknete na link  '' Pregled '' koji se nalazi uz taj artikal.